National Archives at Chicago

Chinese Exclusion Case Files

File Name Case File Number
(Moy) Suie Bong 20209
Ah Frue aka Ah Suie, Look Yep Hai, Look Suey, Ah True 22243
Alexander Quong 20833
Alfred Owyang 20960
Antonio Sanchez 0800/23154
Ark On aka Woo 22203
Bing Hay Wong 20329
Chan Bok Young 20616
Chan Chuck How Request for Service 31120/3
Chan Doon Kio 29140/4
Chan Kai On 2166
Chan Kwun Lao 28180/2
Chan Kwun Lao 20482
Chan Ming Sam 20523
Chan Quan 2182
Chan Shik Yee 25120/7
Chan Sing 20214
Chan Yee Ging 2162
Chan Yip Yick 20643
Chang Pu Yung 20507
Chang-Sei Kim (MD, PhD) 22257
Charles Kee 20494
Charles Young (Yeung Back Sing) 20720
Charley Leon 20860
Charlie Ho Lem 34140/1
Chen Chung Hsi 25120/5
Chen Chung Hsi 20505/6
Cheung Nang Ting 20760
Chew Dick Ming aka Jue Ming, Chin Ling Gee 22216
Chew Farn 20852
Chew Fook 20525
Chew Kon 20385
Chin Ah Kee 2020
Chin Chun 20211
Chin Dee Ung 20220
Chin Dock Ying 20537
Chin Duck 20933
Chin Dun Goon, son of Chin Bok Fong 20386
Chin Gim Ark 20694
Chin Gin Hong 22191
Chin Gooey Sheung 20636
Chin Gow 2030
Chin Hen Tung 20908
Chin Hing Kee 20582
Chin Hong Nom 20955
Chin Hong Quong 20864
Chin Kee 2041
Chin Lim 211
Chin Lin 2029
Chin Lin 2043
Chin Loy Ock 20700
Chin Ming 2031
Chin Ming Shuck 26180/6
Chin Mow Yuen 22138
Chin Nam (Robert Chin) 2044
Chin Ock Sing & Family 20284
Chin On 20611
Chin On Won 20365
Chin Quock Yien 20301
Chin Quon Huie 20571
Chin Sam 2042
Chin Shee, wife of Lund Lee 20465
Chin Shu Look 20906
Chin Sing 20208
Chin Suey Ngoon 20943
Chin Tai 20577
Chin Tak Luk 20891
Chin Toy 2189
Chin Tuck Kee 20368
Chin Wai Lee 20601
Chin Why 2032
Chin Why & Lee Shee, Chin Fee Sheung 31120/4
Chin Wing Foo 2023
Chin Wing Quay 20353
Chin Yen Jeung 2172
Chin Yet 20558
Chin Yow 2015
Chin Yu Sheung 28120/2
Chin Yuet, Chin Chee Tuck 20585
Chinese Departing without Papers 22152
Chinese General File 24120
Chinese General File 34120
Chinese in or involved with fraudulent cases 22159
Chinese Lookouts 24200
Choi Tung Doon 20797
Chow Kin Chong or Joe Chong 20484
Chow Yee Ching; wife, Quan Lin Chan and children, Sing Tong & Quan Tew 39140/1
Choy Lee CHI 2078/18
Chun Tsui Yip 28120/4
Chung Foon 20195
Dea Doo Gong 20856
Don Jung Shu 20487
Dong (Ong) Jin Ngo 20855
Dong Kee Jung (Reference Request) 20610
Dong Lew Fong 20617
Dong Lew Fong & Loo Yuson 20618
Dong Sze Chin, aka Toy Jin 20594
Dong Ying Fun 20597
Elizabeth Li (Li Kang Sang) 20579
Fong Fook 20553
Fong Moon Sheok 20551
Fong Tim Gway 20801
Fong Yin Ying 20569
Foon Goon Seung 2183
Foon Shu Get 20902
Frank Fraser/in re: smuggling 27914/3
Fung Ark Hom (Hom Fung Ark) 2074
Fung Hung Chun 20377
Fung You 20210
Gee Lee 2110
Gee Lee Ming 20913
Gee Pang 20885
Gee Shoon 20363
Gee Young Gai 20602
Genevieve Eileen Louie & Louie Gar Hip 20375
George Edward Joseph Kimm 22296
George G. K. Chen 22201
George Mah, Mah Ying, Mah Ting Get 27140/2
George S. Quong 20834
George Wong 20866
Go Ben Jow 20753
Go Bing Wah 20871
Go Jing Chew 20808
Go Wing Fon 20682
Gon Fon Sang 20769
Gong Don Jung 2159
Gong Yee Ngip 31160/2
Gong Yik Dong 2940/2-6
Goon Dun Loy & Goon Dun Dock 20845
Goon Fee 20781
Goon Gim Hong (Reference Request FRC) 20736
Harris Wong (Wong Foo) 20712
Harry Wong 22298
Henry Chin, aka Chin Gee 22244
Him Kwong 20218
Ho Bow Quong (H. Paul Quong) 2073
Ho Mon Bing 20508
Hoe Sing/Ho Sing 2062
Hoey Kee 24180/2
Hom Bing Hing 20810
Hom Bock Poy 20517
Hom Bong 20576
Hom Chew Ong & family (Woon Shee, Ping Ying, Ping Theo, Hong Wayd, Hong Gate, Hong Live, Ping Faung, Hong Cheaw) 20726
Hom Gin Loy 20612
Hom Hor Hay (Hee) 20397
Hom Kee Soe & Hom Ngin Ben 20742
Hom Moon Tong, Wong Mon 20443
Hom Ngui Tiu 20535
Hom Shung 2067
Hom Sing, son Hom Bing Way 20546
Hom Suey Ying 20632
Hom Tom 35180/13
Hom Tung Shu (son of Hum Yuey Mon) 20313
Hom Wa Chew 20635
Hom Way Kew 20937
Hom Yook How 20722
Hom You Hong, Chin Yow Shoon, Hom Long Theang 20727
Hong Gwong Cheung 20823
Hong Han Poy 20464
Hong Sick Fook 20839
Hong Yook Hsi (Sai) 20917
Hong Yook Ling 20873
Hor Lung Gee 2063
How Shuck Wong 20448
Huey Lang 20581
Huey Yet 20534
Hui Sik Chun 20844
Huie Bark Sun 20711
Huie Gim 20418
Huie Poy 20481
Huie Sam Park 20554
Huie Sik Hung 20854
Hum Bang 20622
Hum Hauk Quong 20631
Hum Kee Doon 2170
Hum Sue Tuck & Family 20212
Hum Sung 20620
Ing Fook 20687
Jacob Lee & Family 20510
Jee Yuin Kai 20847
Jeung Yuk Wing, Jeung York Wing 20382
Jew Fee Tung & Jew Young 20816
Jew Gim Mon 20949
Jew Lin Chong 20560
Jew Tung Wah, Jew Yut Foo, Jew Yook Sam 20846
Jew Yew Kee 20654
Jin Ok Su & Ok Yoy (Chin Ark Show) & Chin Ark Yoe 20931
Joe Gor Chong - Reference Request 20533
Joe James 20641
Joe Lee 20219
Joe Seen 20763
Joe Soo Hum 35180/5
Jose Escamilla-Angeles 1415/3025
Joseph Cornelius Belanger 1100/8299
Jow Way Ten, Jow Sam Ten 20879
Jue Him Ngon 20462
Jue Yim Ton 20904
Jung You Mun 22260
K. C. Nieh 20544
Kee Chew Wong (Request for Service) 20791
Koon Get Wong 20927
Kwock Chung Wong (Request for Service) 20675
Lai Mun Kin 20649
Lam Gin Duck 20731
Lauriana Salunga aka Toy Hong 20706
Lee Bing Koon 20863
Lee Bing Quong 20583
Lee Chew Wing, son of George Johnson Lee (aka Lee Wah Hing) 20650
Lee Chong 20578
Lee Chung 20888
Lee Gock Dun 20539
Lee Goon Liung 20905
Lee Hill 20647
Lee Jam 20528
Lee Lund or Lund Lee (Lee Yip Lund) 20466
Lee Lung Duck 20530
Lee Man 20795
Lee Mon Bill & Lee Mun Fat 20957
Lee Ngook Lan 20893
Lee Oy 2174
Lee Oy & Hom Lin For 20575
Lee Po Jep 20929
Lee Quey aka Moy Ying 2180
Lee Sing Wah 20942
Lee Soo 20379
Lee Sun 20500
Lee Wai Paul 20626
Lee Wing 20595
Lee Wing Foon 20911
Lee Wing Quoy 20865
Lee Yee Fong 20843
Lee Yee Ming 20842
Lee Yook Hang 20521
Lee Young 20593
Lee Yow Wah 20882
Lee Yow Wing & Lee Ton Wing 20910
Lee Yuen 20215
Lem Chow/Chew/Jew 20956
Lem Don Wee 22289
Lem Foi 20596
Lem, David Ho 39140/2
Leong Ching 20768
Leong Fee Hung 20919
Leong Hong 20883
Leong Lillian May 30140/1
Leong Quan 20669
Leong Sik Chung 20886
Leong Ton Yuen 20938
Leong Yow, Leong Fook, Mrs. Gin Que 20559
Leong Yuen 20670
Lester S. Lee (Lee See Wai) & Quong Shee 20356
Leung Bow 20477
Lew Fin Suey (Lew Ting Suey) 25180/2
Lew Nee Hung 20835
Li Shuck Quong & Li Hom Fook 20890
Li Tuck Yuen 20562
Lilly Wong or Wong Toy 30140/2
Lim Ho 29140/6
Lim Wah Ging 20324
Lo Wing 20747
Loo Bing Get 20659
Loo Ngew, Loo Jing (Hing), Loo Him 20633
Look Hay Sing 20789
Look Sheow Ning 20729
Lou Wing Foo 2171
Louie Bow She 20724
Louie Lem aka Louie Gar Ngeung 20566
Louie Shear Gim & Family 20822
Louie Tong Ling 20519
Low Hing 20485
Low Sing, son of Louis Lolling (Lou Fan Linn) 20362
Loy Kuon Hoo or Howe Louie 30140/6
Lu Ho Shen 22294
Lu Quong Dit & Lu Quong Gui 20895
Luey Shue Hong Kheang or Harry Kheang 30140/4
Luey Sue Sam 20663
Lui Bing Goon 20790
Lui Suey Ben 20916
Lui Suey Hong 20475
Lum Foo 20623
Lum Hing 20941
Ly Bok Do, Ly Bok See, Ly Suey Ngow, Suey Ning, sons of Ly Chee Ho 20655
Ly Gim Ngook 20939
M. L. Chien 20545
Ma Shee & Ng Tung Ark, Ng Sick Pang 20741
Mack Jun Hing 20719
Mack Sing or Mak or Make or Mack Chong Hoy 29140/1
Mah Shew, Mah Look 20749
Mah Tye 20588
Mar Hong 2176
Mar Jake Hong 20239
Mar Lung Word or Nash Mar, or Mar Nash 34180/7
Mar Lung Word, aka Mar Nash/Nash Mar 20449
Mar Sui Haw 20683
Mar Wing On 20445
Maria Kim 20574
Mark Park Jong 30140/3
Min Sam Bit Wong 20326
Moo (Mo) Foo 2167
Moon Shue Nan or Mon Nin 30140/5
Moy (May) Hing Choh 22223
Moy Ah On 20529
Moy Ah Sang 20896
Moy Bang 20101
Moy Ben Ni 20100
Moy Bock Tone 20486
Moy Chee Chong son of Moy You On 20679
Moy Fee Nie, Moy Don Yin 2155
Moy Fong 20874
Moy Foo 20870
Moy Fook 20837
Moy Fook Leong 20907
Moy Fook Yuen 20107
Moy Fook Yuen 20110
Moy Gook Lin & Moy Yen Sung 20924
Moy Gui Chong 20112
Moy Hing Quong 20947
Moy Hong Wing 20818
Moy Hoy Yip 20898
Moy Jim 17751
Moy Jim and family 20206
Moy Jin You 20944
Moy John/Jun 20780
Moy Jong Wing 20819
Moy Ju Hee 20111
Moy Kai Fong 20783
Moy Kai Hong 20784
Moy Kee Hong 20861
Moy Lee Chun & Wife, Young Goot Len 20550
Moy Ming Soon, Moy Jim 20109
Moy Non 20589
Moy Park Gee 20831
Moy Quay 20935
Moy Sam (Moy Dung Len) 26048
Moy Sheu Fong 20555
Moy Shu Teng 20716
Moy Sing 20515
Moy Soug (Shu) 20802
Moy Tom Wing 20103
Moy Wah Lee 20573
Moy Wing Wah 20959
Moy Yoke Gong 20880
Moy You Won & Moy Hong Saw, Moy Hong Ning 20586
Moy Yuk Quan 20213
Moy Yut Ying 20945
Mui Cheuk Nam, aka Moy Sieu, aka Moy Gom Nai 22299
Mui Yik 22225
Neon Hin Hon 20437/2114
Ng Bock On 20958
Ng Hock Fong 20952
Ng Sick Yen 20587
Ng Sing 2196
Ng Soon, aka Joe Soon 22202
Ng Wah Due 20113
Ng Wah/Fook Hong aka Frank Hong & family 20423-6
Ng Yook Gon, son of Ng Wing 20707
Ng You Loy, Ng Yut Sin 20838
Ng Yuen 20607
No Young Park, Po Fong 20697
On Chong 20380
Ong Kay 20469
Quan Toon Jung 20940
Quon Fook 20565
Quon Hop Chong (Harry Quon) 35140/1
Quong Fat Woon 20685
Request for File 20829
Request for File From Records Center 20899
Request for file from records center 20922
Request for file from records center 20915
Request for file from records center 26160/1
Request for File From Records Center 20467
Request for File From Records Center 20799
Request for file from records center 20751
Request for file from records center 20384
Request for file from records center 20756
Request for file from records center 20757
Request for file from records center 20717
Request for file from records center 20764
Request for File From Records Center 20434
Request for file from records center 20699
Request for file from records center 20698
Request for file from records center 20785
Request for File From Records Center 20815
Request for file from records center 20364
Request for file from records center 20821
Request for file from records center 20664
Request for file from records center 20667
Request for file from records center 20330
Request for file from records center 20358
Request for Service 20805
Reverend Peng Fuh 20954
Rose Wong, Alice Catherine Lu, Thomas Lawrence Lu 20951
Russell Woo 20446
Sam Toy (Wong) 20489
Samuel Wong 20953
Seo Seun Sim, Seu Bing 2091
Seu Jo 20591
Siu Sik Yu 22106
Siu Tak Sam 2154
Soo Hoo Chuck Doo 20872
Soo Hoo Lin You, Yin Foo mn 20122
Sue Fong Kee 20207
Sue Jan 2147
Sue Loi Ng 20606
Sue Sai Kee 20478
Sue Sin Yo 2197
Sz-to Yau 20488
Tom Chin Theung 20877
Tom Kee, aka Yuck Kee, Youe Sheuk, Hum War 2175
Tom Keu Hep 20936
Tom Leong Gim 20568
Tom Yuen Shung 20518
Tom/Hom Bing Gooey, Hom Tung Hing, Tom Chon How 20540
Ton Yun Tsun 22254
Tong Nui Yee 20853
Toy Hong Poy, Toy Ying Young 20492
Toy Sam Hong 20498
Toy Wah Sue (Chas Toy Himm) & Herbert C Tsai (Toy Kee Tsai) 20367
Tsang Gi Ni 20548
W. Paul Liang & wife, Pearl Joyce Hum 20360
Walter C. James (Gum Chun Wah), Roze James, Selma F James (Gum Fung Oy) 22136
Walter Harry Louie or Wee Hong 28140/2
Was (Wah) Su 20217
William Quan Kay and Ny Yuen Poy 28140/1
Wing Yen Wong 29140/3
Wo Lee, Jr. 20138
Wong Ah Fong 20438
Wong Ai 20225
Wong Back Foon 20794
Wong Ben 20354
Wong Ben Gim 22156
Wong Ben Jiaw 20639
Wong Bick Kim, Daisy Wong 20930
Wong Bing Foon 20657
Wong Bong Lep 214
Wong Chew 20453
Wong Chew 20836
Wong Chew 20814
Wong Chin Get 20887
Wong Cho 20442
Wong Chong 20621
Wong Chong 20680
Wong Chuey 20640
Wong Chun Hem 20615
Wong Chung Fook 20775
Wong Den Hsun (Harry Lee) 20456
Wong Dick Hong, Fook Hong, Ming Sun 20925
Wong Dock 20147
Wong Doo 20758
Wong Dor 20497
Wong Doy 20920
Wong Duck or Wong Dock 22261
Wong Dung, Wong Way Gar 20695
Wong Fon, Wong Toy, Mar Yum King 20928
Wong Fong 20634
Wong Fook Doon 20733
Wong Fung Shun 20671
Wong Gen 20440
Wong Gen Wah 20948
Wong Get 20826
Wong Gim 20806
Wong Gim Fon & Gim Poy 20178
Wong Gim Poy 20725
Wong Gim Thoon 20723
Wong Gin Jung 20644
Wong Ging & Family 20231
Wong Gnin Tum 20646
Wong Gock Wah 20832
Wong Gong 20461
Wong Hing Ming, Wong Ten Ming 20625
Wong Hing, aka Wong Hing Quong 34120/10
Wong Hon Chee 20878
Wong Hong Fong 20788
Wong Hong Fook 31140/1
Wong Hong Ngeng and Wong Hong Fat 20441
Wong Hong Ton 20648
Wong Hong, Wong Bing Soon 20740
Wong Hugh 20692
Wong Hung Taw 20748
Wong Jack 20428
Wong Jam You 20567
Wong Jee Lum 20570
Wong Jim Yan 20851
Wong Jun 20652
Wong Kai Chong and Family 20435
Wong Ken Tong 20450
Wong Kew, Sing Lee 20665
Wong Key Thin 20709
Wong Koon 20590
Wong Kwong 20738
Wong Lee 20614
Wong Lee Ping 20825
Wong Leung Ngar 20770
Wong Lim, Wong Git Chung 20609
Wong Lin 20436
Wong Ling 20681
Wong Lung Yit, Wong Lung Gong, Wong Lung Pan/Pon, sons of Wong Tuck 20499
Wong Lut 20592
Wong Mee 20660
Wong Men Dan 20755
Wong Ming Suey 20630
Wong Moon Jen 20444
Wong Moon On, Wong Wing Suey & Wong Bock On 22246
Wong Mow 20173
Wong Mun On, Wong Mun Gim, Wong Hing 20314
Wong Ngook Hong, Wong Mong Doon; Wong Poy On 20708
Wong Nim 20369
Wong Ning Chack 20522
Wong Ock 20624
Wong Ping 20672
Wong Pon 20627
Wong Pong Lim 20527
Wong Pun 20828
Wong Quock Sin 20762
Wong Sai Wing 2188
Wong Sang 20359
Wong See Gwe 20817
Wong See Hung 20629
Wong Seng Hong 26140/1
Wong Seow Koon 20848
Wong She Gong 20946
Wong Shea Kong 20703
Wong Shee Chung 20561
Wong Shew Git 20744
Wong Shiew Hong (Wallace Wong) 20678
Wong Shing 20824
Wong Shu, aka Harry Wong 22249
Wong Sik Yue/Wong Ung Chuey 20786
Wong Sing 20809
Wong Sing 2184
Wong Sing Deportation case 8773/20
Wong Sing Lai 20637
Wong Sing Lee 20600
Wong Sing, Chuen Fat, Chuen Young, Chuen Teung, sons of Wong Hong Sang 20563
Wong Song 20876
Wong Sue Lim 20547
Wong Sue Pon, Wong Ngon Hong 20598
Wong Suey Tung 20804
Wong Suey Wing & Wong Kai Wah 20894
Wong Sun 20912
Wong Sun Hen 20474
Wong Tai 20827
Wong Thick Chung, Thick Chee 20787
Wong Tong Fon 20370
Wong Tong Foo 22196
Wong Tong Foo 35180/12
Wong Tong Gong 20771
Wong Tong Guey, Hong Sick Show 20867
Wong Tong Pack 20642
Wong Tong Shuck (Request for Service) 20674
Wong Toy Wing 20743
Wong Tsop Yip 20668
Wong Tuck Yuen 20447
Wong Tung Foo 20549
Wong Tung Wing 20572
Wong Wai 20526
Wong Wai, Wong Wing Yow 20745
Wong Way 20516
Wong Wing Bow 22139
Wong Wing Get 20766
Wong Wing Mun 20918
Wong WIng, Wong Bong Jew mn 2148
Wong Yake Won/Ngook Woon (Yuk Won) and Wong Yick Jon 20613
Wong Yam Poy 22231
Wong Yen See, son of Wong Back Hin 20439
Wong Ying Foon (children Wong Toy) 20803
Wong Ying Tuck, Wong Hung Cheong, Wong Quong Ying, Wong Kim 20673
Wong Ying Wing 20746
Wong yiu, soo chung, yep soo kai 22287
Wong Yok Tong 20734
Wong Yow 20599
Wong Yow & Wong Fook Hing 34120/4
Wong Yuen Dick 20556
Wong Yum Yuen 20903
Wong Yun Mai 20782
Wong Yut 20506
Wong, Billy N. (Wong Suk Non) 29140/2
Wong, Mary Moy-Li (Dr.) 38140/1
Woo Chak 20932
Woo Du Sing & Family 2054
Woo Jung Sing 20884
Woo Mon Tom 20536
Woo Mon Tong 20645
Woo Sing/Woo Mee, Woo Song, Woo Pang, Woo Shew 20812
Woo Sung Cheong 22111
Woo Tao 2161
Woo Wah Sing 20452
Woon Quock Din 20608
Wu Doon Foo 20897
Wu Hew Ngan 20509
Wu June 20628
Wu Kai Yuen 20714
Yee Bock Gee, son of Yee Tong Won 20604
Yee C. Murk 20514
Yee Cheong 20750
Yee Do Sin 20460
Yee Fook Sing & Yee Fook Yen 20332
Yee Gan Lai or Tom Yee 30180/1
Yee Gim Toon 20798
Yee Gong Toy & Gong Lin 20889
Yee Gook 20921
Yee Jew 20328
Yee Jick Chuck 20862
Yee Kin 20651
Yee Nuey Gim and sons 20524
Yee Quock Yow 20859
Yee Seu Kee 20483
Yee Shing 20161
Yee Sun Yim 20754
Yee Thick Chung 20934
Yee Tuey 20813
Yee Wing Do/Dew 20512
Yee Yam Yew or Freddie Gee 27140/3
Yep Bing Yung & Yep Bing Yit 20361
Yep Fong Kee 20552
Yep Fook Loy 35180/2
Yep Fook Nam 20232
Yep Gai On 20564
Yep Gim 20704
Yep Lee 20470
Yep Leng Foon 20427
Yep Moon Fong 20605
Yep Moon Lim (Reference Request Federal Records Center) 20472
Yep Poy Chong 2144
Yep Quen Hor 20677
Yep Sheun 20431
Yep Sing See 20504
Yep Siu Chung/Yep Bow 20676
Yep Tom 20541
Yep Wing 2187
Yep Yin 20202
Ying, Charles or Ying Luey Shue Wye 39140/3
Yip Art Hue aka Charley Wong, son Arthur Russell Hot Hue & Kathryn Elizabeth 20430
Yip Fong 20542
Yip Fong Poo 20479
Yip Hoy Seem 20713
Yip Kai Yuen 20662
Yip Let (Yip Lik) 2145
Yip Lung 212
Yip Mau Nin 20701
Yip Wai Yick 20221
Yip Yup Nguey, Yip Quak 20543
Yong Jin Hoy (Yong Gee Hoy) 20857
Young Bing 20715
Young Kim Do 20767
Young King Hoy 20800
Yuen Hing You 20807
Yung Gok 20689

Top